עיתון “האומה” – PDF

20.00

שם העיתון: “האומה”

בעל הסולם בחר לקרוא לעיתונו “האומה”, מפני שהאומה
היא הכלי שאותו ממלאת מטרת הבריאה. “אומה” היא
קבוצת אנשים שמתחברים ביניהם כדי להשיג מטרה
כלשהי. אומנם ייתכן שחברי האומה עדיין לא ביררו לעצמם
מהי מטרתם. אומר בעל הסולם במאמר “הערבות”: “לא
ניתנה התורה לאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, אלא
נמשך הדבר עד יציאת מצרים, שיצאו והיו לאומה שלימה
בת שש מאות אלף איש מעשרים שנה ומעלה, כי אז כל
אחד מהאומה נשאל אם מסכים לעבודה הנשגבה הזאת”.
כלומר, במצב זה נמצאו ישראל בהכרה ברורה והבינו את
התהליך. ייחודו של כל אחד מהאומה נובע מכך שהוא נשאל
אם הוא מסכים לעבודה הנשגבה הזאת אם לאו, ובכך
נקבעה שייכותו לאומה, לאותה הקבוצה שיצאה אל הדרך,
“ואחר שכל אחד ואחד מאומה הסכים בכל לב ונפש ואמרו
6 “המואה” ןותיע תודוא לע :אובמ
נעשה ונשמע, אז נעשתה אפשרות לקיים כללות תורה”
)מאמר “הערבות”(.
מכאן אנו רואים שלא מדובר באומה שנתהוותה במובן
הביולוגי, אלא באומה שנוצרה על בסיס השקפתי. מדובר
בקבוצה, באיכות, באנשים שיש להם מטרה משותפת
ולקראתה הם מוכנים ללכת בכל לב ונפש. אנשים
שמוכנים לוותר על עצמם כדי להתחבר יחד לכלי אחד,
זוהי “האומה”.

Want a discount? Become a member.

תיאור

תוכן עניינים
ֻהאמה 1
מבוא: על אודות עיתון “האומה” . . . . . . . . . 5.
א. שם העיתון: “האומה” . . . . . . . . . . . . 5.
ב. עיתון “האומה” ושייכותו לימינו . . . . . . . 6.
ג. המסר של הראי”ה קוק ובעל הסולם לאומה . 9.
ֻהאמה 11
מגמתנו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.
היחיד והאומה . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.
שם האומה, השפה והארץ . . . . . . . . . . . 27.
בקורת להמרקסיזם
לאור מציאות החדשה ופתרון
לשאלת איחוד האומה על זרמיה . . . . . . . . 33.
לשאלת היום . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.
במה צבורית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67